Avís legal

  1. Identificació

De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç Electrònic, es fa constar que: el titular del domini web és l’associació VEUS BARBERÀ, amb CIF G-67.177.527, amb número 63109 del Registre d’Associacions i Fundacions, amb domicili al carrer Marquesos de Barberà, número 58, de la ciutat de Barberà del Vallès (08210), de la província de Barcelona, Catalunya (España); el representant legal és Gonzalo Candanedo Fernández. El correu electrònic de contacte és info@veusbarbera.cat

 

  1. Condicions generals d’ús del lloc web

L’accés i / o ús del domini www.veusbarbera.cat (en endavant, “Lloc Web”) atribueix la condició d’Usuari / a, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les presents condicions generals d’ús. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari / a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

2.1 Àmbit d’aplicació

Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos , dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentment de les mateixes, el diari Veus Barberà a través del Lloc Web, podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i / o contractació de serveis específics oferts als / les usuaris / es.

S’entendrà que l’accés o la simple utilització del Lloc Web per part del / la Usuari / a implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que el diari Veus Barberà tingui publicades en cada moment en què accedeixi al Lloc Web i que estaran disponibles per als / les usuaris / es. En conseqüència, el / la Usuari / a ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

A través del Lloc Web, l’associació Veus Barberà podrà habilitar a terceres entitats, persones físiques i / o jurídiques, perquè facin publicitat o prestin els seus serveis. En aquests casos, l’associació Veus Barberà no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

Abans d’utilitzar i / o contractar aquests serveis específics prestats pel diari Veus Barberà, el / la Usuari / a haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte pel diari Veus Barberà. La utilització i / o la contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

2.2. Accés

L’accés al Lloc Web per part dels / les Usuaris / es té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts pel diari Veus Barberà o tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents condicions particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

Quan sigui necessari que el / la Usuari / a es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals dels / les Usuaris / es serà d’aplicació el que disposa la Política de privacitat recollida en el Lloc Web.

Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del Lloc Web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares / mares, tutors / es o representants legals, els / les quals seran considerats / es com a responsables dels actes que portin a terme els / les menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent.

2.3. Utilització del Lloc Web

El / la usuari / a assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. El / la usuari / a es compromet a fer un ús lícit i adequat dels continguts i serveis que el Lloc Web pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (a) Incórrer en activitats il·lícites , il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (B) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (C) Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (D) Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges; (I) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (F) Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. L’associació Veus Barberà es reserva el dret de retirar del Lloc Web tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació de conformitat amb les presents condicions generals d’ús . Així mateix, es reserva el dret a reclamar judicialment tots els usos contraris a les presents condicions generals d’ús que es facin dels continguts. L’accés, navegació i ús del Lloc Web és responsabilitat del / la Usuari / a, de manera que es compromet a observar diligent i fidelment aquestes condicions generals d’ús, així com qualsevol instrucció addicional impartida per l’associació Veus Barberà a través del Lloc Web relativa a l’ús del Lloc Web i dels seus continguts. Així mateix li instem a què comuniqui a l’associació Veus Barberà, en la direcció i correu de contacte, qualsevol fet del qual tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer en el Lloc Web. Tot aquell o aquella que accedeixi al servei sense tenir la majoria d’edat haurà d’haver obtingut el permís dels seus pares / mares, tutors / es o representants legals, que seran els / les responsables de tots els actes realitzats pels / per les menors en l’entorn del Lloc Web. S’informa als pares / mares, tutors / es o representants legals dels / les menors que hi ha mecanismes, i en particular programes informàtics de filtratge i de bloqueig, que permeten limitar l’accés als continguts disponibles.

2.3.1. Formes d’interacció amb el Lloc Web

El Lloc Web disposarà de les següents eines de participació, sense perjudici d’ulteriors que es puguin crear, les quals seran prèviament anunciades en el Lloc Web: a) Comentaris a les publicacions: El lloc web disposarà d’un espai perquè els / les usuaris / es puguin comentar el contingut concret de la publicació. El Lloc Web es reserva el dret d’avaluar prèviament aquest comentari abans de la publicació, amb la finalitat de comprovar que compleix amb les condicions d’ús del present Avís Legal, podent en tot cas denegar la seva publicació. L’associació Veus Barberà a través de la seva pàgina web no serà responsable de les opinions abocades a través de les eines de participació disponibles al Lloc Web, així com tampoc dels danys i perjudicis en què poguessin incórrer els / les Usuaris / es pel contingut publicat per altres en aquest espai. b) Tauler d’anuncis: el Lloc Web disposarà d’un espai perquè els / les usuaris / es puguin publicar anuncis / esdeveniments amb un contingut no comercial o lucratiu (per exemple: ofertes de pis per compartir, ofertes de treball, esdeveniments públics no comercials, etc.). El Lloc Web es reserva el dret d’avaluar prèviament l’anunci / esdeveniment abans de la seva publicació amb la finalitat de comprovar que compleix amb les condicions d’ús del present Avís Legal i de les condicions particulars del tauler d’anuncis, podent en tot cas denegar la seva publicació. L’associació Veus Barberà a través de la seva revista publicada al Lloc Web no es fa responsable dels danys o perjudicis en els que poguessin incórrer els / les usuaris / es pel contingut publicat en aquest tauler.

 

  1. Subscripció a la revista Veus Barberà (soci / a Veus Barberà).

La subscripció a la revista Veus Barberà mitjançant el pagament de la quota de soci / a respectiva, suposa adquirir la condició de soci / a de l’associació Veus Barberà, les dades d’identificació de la qual apareixen recollides al punt 1 del present Avís Legal. La subscripció a la revista equival per tant a formar part de l’associació Veus Barberà, de manera que el / la usuari / a subscrit adquireix la condició de soci / a de la mateixa. Com a soci / a de l’associació, hom té dret a participar en l’associació Veus Barberà a qualsevol acte realitzat per l’associació de conformitat amb els estatuts socials de la associació, així com el que disposa el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

 

  1. Política de Propietat Intel·lectual

La revista Veus Barberà a través de la seva pàgina web utilitza una llicència Creative Commons: la CC-BY-SA. Mitjançant aquesta llicència pots copiar, difondre i remesclar el nostre contingut a Internet, fins i tot si vols obtenir un benefici econòmic d’ell, sempre que tu també facis servir aquest mateix tipus de llicència, és a dir, CC-BY-SA. En tot cas cal citar i enllaçar la font i l’autoria del contingut que utilitzis. Si vols utilitzar el contingut i no t’aculls exactament a aquesta llicència, posa’t en contacte amb Veus Barberà a través del correu info@veusbarbera.cat perquè estudiem l’autorització del seu ús. La present política de propietat intel·lectual no s’aplica als continguts publicats pel Lloc Web procedents de tercers que vagin signats o siguin atribuïbles a agències d’informació o a qualsevol altra entitat diferent de Veus Barberà. Tots els drets sobre aquests continguts queden estrictament reservats al seu titular i, per tant, no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o comunicats públicament sense el consentiment exprés del seu titular. L’associació Veus Barberà es reserva el dret a fer ús de les accions legals que procedeixin per tal de fer efectiva la present política de propietat intel·lectual.

 

  1. Política de Protecció de Dades

L’associació Veus Barberà a través de la seva revista publicada al Lloc Web compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals del / de la usuari / a.

5.1. Finalitat de les dades personals recollides

Conforme al que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa al / a la usuari / a que, mitjançant la inscripció via email subscripcio@veusbarbera.cat, es recullen dades de caràcter personal, que s’emmagatzemen en un fitxer destinat únicament per a aquest fi, amb l’exclusiva finalitat de gestionar el procés de subscripció dels / les usuaris / es a l’associació Veus Barberà, mitjançant el qual s’adquireix la condició de soci / a de l’associació, així com per a l’enviament de les noves publicacions via email, les gestions del cobrament de la quota de subscripció o informació sobre activitats de l’associació Veus Barberà.

5.2. Consentiment

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc – l’article 6 de la LOPD – del / de la usuari / a al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència nacional així com la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades que s’esmentaran tot seguit.

5.3. Fitxer, responsable del fitxer i encarregats del tractament

L’ informem que les dades personals recollides s’incorporaran a un fitxer registrat a l’Agència de Protecció de Dades i responsabilitat de l’associació Veus Barberà, el domicili social de la qual es troba situat al carrer Pere Sanfeliu, número 24, de la ciutat de Barberà del Vallès (08210). Com encarregats del tractament aliens a l’esmentat responsable: a) l’associació Veus Barberà ha contractat els serveis de hosting a l’empresa Raiola Networks, SL, amb CIF B27453489, amb domicili a l’Avinguda de Magoi, número 66, Semisoterrani Dreta, de la ciutat de Lugo (27002), per al funcionament del Lloc Web. La subscripció a la revista Veus Barberà comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, que el / la usuari / a consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de dades. b) L’associació Veus Barberà ha contractat els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de noves publicacions a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC (Identificada per la marca comercial “MailChimp”). La subscripció a la revista Veus Barberà comporta que les dades introduïdes són transferides als servidors de l’esmentada companyia, suposant una transferència internacional de dades que el / la usuari / a consenteix de manera expressa amb l’acceptació de la present política de dades.

5.4 . Mesures de seguretat

L’associació Veus Barberà a través de la seva revista al Lloc Web l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades

5.5. Exercici dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a l’associació Veus Barberà, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. El / la interessat / da podrà exercir els drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Pere Sanfeliu, número 24, de la ciutat de Barberà del Vallès (08210), especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud. També podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic: subscripcions@veusbarbera.cat

 

  1. Política d’enllaços (links)

Com un servei als / les usuaris / es, el nostre Lloc Web pot incloure enllaços i / o links a d’altres dominis web que no són operats o controlats per l’associació Veus Barberà. Per això Veus Barberà no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens al Lloc Web, tingueu en compte que les seves pràctiques de protecció de dades de caràcter personal poden diferir de les nostres. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Així mateix, l’associació Veus Barberà a través de la seva revista publicada al Lloc Web, no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el hipervincle al Lloc Web d’aquesta revista, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

 

  1. Política de Cookies

Una galeta és un arxiu d’informació que el servidor d’un lloc web envia al dispositiu (ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip. L’associació Veus Barberà a través de la seva revista publicada al Lloc Web podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació del / de la usuari / a pel Lloc Web. Les cookies s’associen únicament a un / a usuari / a anònim / a i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals. El / la usuari / a podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, sense que això perjudiqui la possibilitat de / la usuari / a d’accedir als continguts. L’acceptació de la present política de dades de caràcter personal i galetes implica que el / la usuari / a ha estat informat / da d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que l’associació Veus Barberà juntament amb seva revista publicada al Lloc Web disposa del consentiment del / la usuari / a per a l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

  1. Modificacions en la política de protecció de dades personals

L’associació Veus Barberà a través de la seva revista publicada al Lloc Web www.veusbarbera.cat es reserva el dret a modificar la seva política de dades de caràcter personal i política de cookies, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació d’aquest tipus serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació dels mateixos

 

  1. Exclusió de garanties i de responsabilitat

L’associació Veus Barberà juntament amb la seva revista publicada al Lloc Web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts , per falta de disponibilitat del Lloc Web – el qual realitzarà aturades periòdiques per manteniment tècnic – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

La relació entre l’associació Veus Barberà, així com la seva revista publicada al Lloc Web, i el / la usuari / a es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, per ser el partit judicial corresponent a la ciutat de Barberà del Vallès, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.