On van les meves escombraries?

2
Els contenidors diferenciats és el principal sistema de recollida de residus a Barberà /Marga Aldeamil Visús.

Marga Aldeamil Visús

Dia rere dia dipositem les nostres bosses d’escombraries en els diferents contenidors al nostre abast, potser separant per tipus de residu o simplement una bossa per a tot i al contenidor gris. Sigui com sigui, una vegada que hem abandonat les nostres deixalles ens oblidem d’elles, com si desapareguessin… Evidentment no desapareixen però on van? Què se’n fa? Si nosaltres som ‘bons ciutadans’ i separem el vidre, el cartró i els envasos per al seu reciclatge com ens insisteixen que cal fer (tant ens insisteixen que sembla que és millor reciclar que directament reduir els nostres residus) què passa amb aquestes bosses que tan acuradament omplim amb el que correspon? Quant costa que els nostres residus desapareguin perquè puguem generar més?

A Barberà disposem de  recollida mitjançant contenidors de recollida selectiva, a més a més, a la zona del Parc Europa i zones puntuals del centre hi ha recollida pneumàtica, que consisteix  en una sèrie de bústies d’abocament selectiu, situades a l’interior de l’edifici o al carrer, connectades mitjançant canonades subterrànies, que amb aspiració transporten els residus fins a un punt concret. En el cas de Barberà, a la Planta de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans, situada al carrer Circumval·lació entre l’edifici de SABEMSA i la Deixalleria. Aquest és un sistema altament eficient, com que no necessita contenidors als carrers, implica d’estalvi d’espai, de soroll, d’olors i de logística pel que fa a la recollida d’escombraries, habitualment s’implementa en zones de nova construcció, on les empreses constructores es fan càrrec del cost de l’obra.

El més habitual és trobar contenidors per a residus orgànics (són els més petits, amb la tapa marró), per cartró i paper (blaus), envasos (grocs), vidre (verds) i de fracció resta  (aquells que no encaixen en cap de les categories anteriors de xapa vista) Excepcionalment en trobem de color taronja per a oli usat,  i les mini deixalleries on poder dipositar piles, bombetes, CD o bateries de mòbil. Si generem qualsevol residu diferent d’aquests (un comandament a distància que deixa de funcionar, una llauna de pintura amb alguna resta …) podem comptar amb la deixalleria municipal per dipositar aquests elements i allà seran correctament gestionats, si com a particulars ens desfem d’algun moble o electrodomèstic podem contactar amb l’Ajuntament perquè ens ho vinguin a buscar gratuïtament a la porta de casa.

Els contenidors diferenciats és el principal sistema de recollida de residus a Barberà /Marga Aldeamil Visús.

A més dels contenidors i la recollida pneumàtica en municipis propers (com ara Vacarisses, Matadepera, Barcelona parcialment…) s’ha implantat el ‘porta a porta’ (PAP) amb bons resultats pel que fa a millora de percentatge de recollida selectiva i disminució de la fracció ‘resta’, aquest sistema no preveu tots els contenidors al carrer sinó que cada dia es treu el cubell o bossa de la fracció que toqui, segons el calendari preestablert, perquè sigui recollit. L’objectiu del PAP és arribar al 85% de Recollida Selectiva

En definitiva sigui quin sigui el residu que generem comptem amb recursos perquè desaparegui de la nostra vista i sigui tractat de la forma adequada per  resultar menys nociu.

Composició de la bossa tipus d’escombraries

Tot i que pugui semblar que reciclem moltíssim la realitat és ben diferent i les xifres reals demostren que els percentatges de separació de residus encara són molt baixos i el més preocupant és que en comptes de créixer estan disminuint.

La fracció “resta” és més del 70% de tot el que generem, s’ha de tenir en compte que es refereix a tot el que va al contenidor gris, bé perquè no ens hem molestat a fer la separació corresponent o perquè per exemple no tots els envasos són reciclables i hi ha molts articles que no encaixen  en la resta de contenidors, com ara unes mitges, joguines de plàstic dur, un got trencat…

Per això l’objectiu de les administracions és la disminució del percentatge d’aquesta fracció i encara més al nostre municipi, on les xifres de recollida selectiva (30%) estan per sota de la mitjana de Catalunya (39%),

Les xifres de recollida selectiva de Barberà estàn lluny dels objectius. /Regidoria de Territori i Medi Ambient, Ajuntament de Barberà del Vallès.

Com ens afecta això?

A més dels costos mediambientals (que no s’han de menysprear) hi ha els costos econòmics que ens afecten a curt termini, ja que òbviament la gestió de residus es paga amb els impostos, en el nostre cas amb la taxa d’escombraries, associada a la factura de l’aigua. Aquesta taxa cobreix la totalitat de la despesa, que inclou els contenidors, la recollida i el trasllat i gestió dels residus, per sort no es tracta de camions i camions vessant escombraries de manera incontrolada en un abocador a cel obert, sinó en un tractament molt més especialitzat, que implica d’una banda una despesa i d’altra un retorn per als residus que entren ja separats, això vol dir que per cada tona de vidre, paper o envasos que entra en una planta de gestió hi ha una bonificació, tot i que aquesta depèn del percentatge d’impropis que hi hagi. Els impropis són els residus que no haurien d’estar presents en aquesta fracció, per exemple una copa trencada al contenidor de vidre seria un impropi perquè es tracta de cristall i no de vidre.

Quan el percentatge d’impropis és molt alt els residus generats poden no produir cap retorn, per això és tan important separar correctament.

On van les nostres escombraries?

Cada tipus de residu va a una planta específica

Paper i cartró: FCC Ámbito (Barberà del Vallès)

Vidre: Santos Jorge (Mollet)

Fracció resta, orgànica i envasos: Ecoparc 2 (Montcada i Reixac). (Aquí, la fracció Resta també es tractada en línies, per recuperar materials que no s’hagin separat en origen)

Residus voluminosos, poda, contaminants…: Deixalleria Municipal (i des d’aquí Àrea Metropolitana s’encarrega de dur cadascun a la planta de tractament que correspon.)

 

Quina quantitat de residus generem a Barberà?

Segons dades del 2017 (en Tones)

Resta    9.448,22
Orgànica      902,20
Vidre      375,92
Paper i Cartró      440,98
Envasos      368,22
Deixalleria    1.752,90
Total 13.288,45  

 

En resum cada habitant genera 1.1kg d’escombraries al dia, si ens aturem per visualitzar-lo és moltíssim i el primer que ens hauríem de plantejar és disminuir aquesta quantitat, per motius econòmics i mediambientals, és clar que a menys residus per recollir i gestionar menys despesa i per tant es podria aplicar una taxa més baixa.

No hem d’oblidar tampoc la xarxa de clavegueram, que porta totes les aigües a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües residuals) de Montcada, no hi ha xifres exactes però com a estimació si SABEMSA subministra al municipi cada any 2.400.000 m3 d’aigua potable i considerem que més o menys aquesta és la quantitat que aportem a la depuradora, i que també té una repercussió, tant ambiental com econòmica.

Quin cost té el servei?

Recollida de residus de Via pública 950.000 €

És a dir, gairebé un milió d’euros es destina a buidar els contenidors i portar el seu contingut a les diferents plantes de tractament.

Recollida pneumàtica (inclou transport a plantes i cost energia elèctrica) 180.000  €

Gestió de Deixalleria 90.000 €

Cost de Tractament de Residus (gestionat per l’AMB)  1.200.000 €

Capítol a part mereix aquest punt, ja que de tot el que arriba a les plantes de tractament, d’aquestes bosses on hem separat envasos, vidre i paper, quin percentatge efectivament es recicla i podrà tornar a ser utilitzat? Malauradament molt menys del que pensem (aquí és complicat poder facilitar xifres ja que depèn de la font que consultem), el punt més complicat són els envasos perquè tant el vidre com el paper/cartró suposen un cicle tancat, és a dir, si deixem una capsa de cartró al contenidor ens tornarà en forma de capsa, paper…, el mateix passa amb el vidre, que es poden tornar a transformar moltes vegades, però amb els envasos és diferent, i els més pessimistes indiquen que només el 25% dels envasos que van al contenidor tornen en forma de materials de pitjor qualitat, un altre 25% s’utilitza per produir energia (amb la contaminació que això suposa) i la resta s’envien a països menys restrictius amb les deixalles, com ja diem són estimacions pessimistes, molt allunyades de les que faciliten empreses del sector.

No hem d’oblidar que el reciclatge no és la solució, com ens intenten vendre, és només una part d’aquesta, evidentment  és millor reciclar que no fer-ho però no hem de caure al parany de pensar que una ampolla de plàstic al contenidor groc ens tornarà en forma d’una altra cosa i així s’estalviarà energia i residus.

La tendència hauria de ser reduir els residus que van a parar al contenidor de “Resta”. /Marga Aldeamil Visús.

Com es paga?

Els diners venen de la taxa d’escombraries que paguem amb la factura de l’aigua i cobreix els costos de recollida dels residus. La taxa domèstica és fixa, i la taxa per activitats depèn del Grup d’activitat que realitza i de la superfície de la mateixa.

Cal tenir en compte que dels materials reciclats (Envasos, Paper i cartró, vidre, Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, Piles) s’obté un retorn per la seva recollida selectiva. Per tant hauríem d’incrementar els ratis de recollida selectiva, i evitar llençar residus a la fracció resta. També s’ha de fomentar la recollida selectiva d’orgànica, que es una part en pes important de la bossa tipus de residus.

Què es pot fer per una gestió de residus més eficient?

A més del que ja hem parlat de separar els residus en els contenidors corresponents, de manera que la fracció resta quedi reduïda al mínim, hem de ser conscients que el millor residu és el que no es genera i si aconseguim generar-ne menys ja estem en la bona direcció, ja sigui fent servir contenidors reutilitzables, aprofitant o modificant el que tenim per casa en lloc de comprar coses noves, evitant els embolcalls excessius o innecessaris…

Des de l’Ajuntament ens expliquen que participen cada any en la setmana de prevenció de residus i en campanyes organitzades per Consorci de Residus i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hi ha previsió de treballar també en campanyes pròpies del sector, però potser caldria anar més enllà, per exemple oferint beneficis als comerços que en comptes de fer servir safates de porexpan i bosses d’un sol ús (les que no siguin de nanses estan admeses) donessin opció a poder comprar amb bosses de roba o contenidors reutilitzables.

Potser aquest és l’inici d’un camí cap a la disminució de la generació de residus a la nostra ciutat.

*Dades de residus generats i de costos facilitades per la Regidoria de Territori i Medi Ambient

 

 

[adrotate group="6"]

2 COMENTARIS

  1. Hola, només fer un comentari respecte a que la recollida pneumàtica de residus no fa sorroll. Al meu edifici tenim aquest sistema meravellós i et puc assegurar que fa soroll i molt. De fet ja he fet un parell de queixes a l’Ajuntament perquè no és només el soroll que fa, visc en un segon pis, sinó els horaris en que es fa la recollida. En el meu edifici sistemàticament es fa recollida a les 23:20 i a les 5 de la matinada. En una primera queixa via web a l’Ajuntament, vaig demanar que si el sistema havia de fer tant de soroll, que com a mínim no recollissin ni a les 23 hores ni a les 5 de la matinada, donat que em despertaven i no podia dormir ni 6 hores seguides. La resposta a aquesta queixa va ser que venir un operari per ensenyar-me con funcionava el sistema i em va dir que clar el sistema s’activava a les 5 del matí per estalvi energètic i que segurament com només en molestava a mi no farien res. Efectivament no van fer res, així que vaig fer una instància a l’Ajuntament una mica més contundent, a la que em van donar resposta ahir mateix, dient que deixarien de fer les dues primeres recollides programades de les 5 del mati, però que el sistema de vegades es pot posar en funcionament automàticament a qualsevol hora del dia o de la nit, si detecta que el nivell d’escombraries està al màxim, cosa que em fa pensar que aquesta es l’excusa perfecta per a treure-se’m de sobre i poder continuar fent les recollides a les 5 de la matinada i seguir estalviant energia a costa del meu descans. Els he respost, que em diguin si ja han canviat l’horari, perquè anit a les 23:20 van fer recollida, i a les 5:11 i a les 5:31 un altre cop, així que no crec que entre aquest intervals de temps, el vens hagin baixat tantes escombraries com per que el sistema s’hagi posat en marxa automàticament pel nivell d’escombraries. Si em contesten ja us informaré.

  2. Dir que finalment, els problemes de soroll de la recollida d’ escombreries del meu edifici s’ han solucionat, espero que definitivament. Em va costar una mica fer-los veure que el soroll que feia no era normal, però quan van venir a comprobar-ho van veure que tenia raó i ho van arreglar.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí